El Departament d'Ensenyament exclou els llibres literaris i els diccionaris de la subvenció pel foment de la reutilització dels llibres de text

Després de la campanya duta a terme durant els últims mesos per aquest col·lectiu de signants del Manifest per la No Reutilització del Llibre Literari a les Aules, el Departament d'Ensenyament ha exclòs els llibres literaris (de lectura) i els diccionaris de la subvenció als centres educatius per al foment de la reutilització dels llibres de text. L'Ordre ENS/206/2011, de 3 d'agost, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5954, l'1 de setembre. En l'apartat de l'Annex, Bases generals, 1.2, el Departament d'Ensenyament especifica: «Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per llibre de text aquell que té caràcter durador, amb la finalitat que l'alumnat el faci servir i que desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i els criteris d'avaluació corresponents, els continguts establerts pels diferents currículums vigents en les àrees, matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es tracti. En aquest sentit, s'exclouen els llibres de lectura i els diccionaris.» Un dels compromisos del col·lectiu, que a través d'Internet i presentacions públiques, ha impulsat en els últims mesos la campanya de sensibilització per aturar la reutilització del llibre literari a les aules i fomentar la creació d'una biblioteca personal, era el de fer arribar als representants del govern català i concretament als del Departament d'Ensenyament les conclusions de les trobades, el text del Manifest i la relació d'adherits. L'entrevista, acceptada per la Consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, es va dur a terme amb representants de la comissió del Manifest i el Secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat de Catalunya, Lluís Font. Les dues parts van manifestar aleshores que la trobada va servir per fer conèixer als actuals responsables del Departament d'Ensenyament la normativa de la reutilització, vigent fins al curs passat, que incloïa els llibres literaris. En aquest sentit, el Departament d'Ensenyament es va comprometre a tenir en compte els punts d'aquest Manifest i revisar a partir del curs 2011-2012 la normativa en favor del foment de la biblioteca personal. El col·lectiu considera que ha aconseguit el seu principal objectiu i se'n felicita a la vegada que continuarà vetllant perquè la nova normativa es compleixi en els centres educatius implicats. D'altra banda, per ara i tant, dóna per tancada la recollida d'adhesions al Manifest i agraeix a tots els signants la seva participació.